About

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu starp septiņām Eiropas pilsētām (Dīcenbahu, Klužu, Kartahenu, Linšēpingu, Ļubļinu, Ravennu un Rīgu), izveidojot Eiropas Integrācijas paktu, kas sekmēs trešo valstu pilsoņu integrāciju vietējā līmenī. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks izveidotas efektīvas migrantu integrācijas stratēģijas vienā vai vairākās no politikas jomām: iekļaušana, mājoklis, pamatpakalpojumu pieejamība, tai skaitā veselības pakalpojumus, kultūras apmaiņa un integrācija vietējā darba tirgū.

Stratēģijas sagatavos un īstenos pilsētas kopīgi ar tehniskā atbalsta mehānisma palīdzību. Šo palīdzību sniegts projekta partneri un ārējie eksperti, kas tiks iesaistīti tādās projekta aktivitātēs kā starpkultūru pārskata rezultātu analīze un pilsētu integrācijas stratēģiju veidošana un īstenošana.

Pilsētu integrācijas stratēģiju ieviešana pilotprojektu veidā vairos pilsētu spēju risināt izaicinājumus, kas saistīti ar nepietiekošu migrantu integrāciju un pieaugošām migrācijas plūsmām. Pēc projekta īstenošanas izstrādātās pilsētu integrācijas stratēģijas tiks integrētas pilsētu ilgtermiņa aktivitātēs.

Plašākā mērogā Eiropas Integrācijas pakta, ko veidos projekta partneri (pilsētas un tehniskie partneri), iesaistot arī citas pilsētas un NVO, veidošana veicinās pieredzes un labās prakses apmaiņu starp Eiropas pašvaldībām, sākot ar projektā izmantoto metožu izmantošanu ārpus partnerības (piemēram, starpkultūru pārskatu gatavošana, politikas dizaina process, stratēģiju pilotprojekti).

About