1. specifiskais mērķis: novērtēt pilsētu sasniegumus migrantu integrācijas jomā, sagatavojot starpkultūru pārskatu.

Katra pilsēta sagatavos starpkultūru pārskata ziņojumu, kas palīdzēs pilsētu pārstāvjiem noteikt politikas jomas, kurās nepieciešams stiprināt migrantu integrāciju, radot priekšnosacījumus atbilstošu risinājumu radīšanai sadarbībā ar vietēja un nacionāla līmeņa ieinteresētajām pusēm.

2. specifiskais mērķis: atlasīt un iesaistīt publiskā un privātā sektora ieinteresētās puses politikas veidošanas procesā.

Katra pilsētā organizēs trīs politikas veidošanas apaļos galdus ar vietējām ieinteresētajām pusēm, kas tiks iesaistītas pilsētu integrācijas stratēģiju sagatavošanā.

3. specifiskais mērķis: kopīga visaptverošu stratēģiju veidošana migrantu integrācijas veicināšanai pilsētu noteiktajās prioritārajās jomās.

Katra pilsēta izveidos vienu pilsētas integrācijas stratēģiju.

4. specifiskais mērķis: uzsākt, ieviest, uzraudzīt un novērtēt pilsētu attīstības stratēģijas.

Katra pilsēta vismaz 10 mēnešus ieviesīs pilsētas integrācijas stratēģiju, testējot EPI ietvaros izstrādātos pasākumus un dodot iespēju nacionālajiem un starptautiskajiem ekspertiem tos novērtēt.

5. specifiskais mērķis: informēt par integrācijas nozīmi un projekta galvenajām atziņām.

Tiks veidoti dažādi komunikācijas un multimediju projekti projekta aktivitāšu un rezultātu izplatīšanai.

6. specifiskais mērķis: palielināt projekta atpazīstamību un veidot partnerības, lai veicinātu projekta metožu un rezultātu izmantošanu Eiropas līmenī.

Tiks sagatavots un ieviests projekta rezultātu izplatīšanas un ilgtspējas plāns, tajā skaitā īstenoti četri projekta rezultātu izplatīšanas semināri pilsētās, kas nepiedalās EPI projektā, organizētas nacionālās konferences katrā projekta pilsētā un ES konference Milānā.