About

Partnerību veido 13 projekta partneri no astoņām ES valstīm (Igaunija, Itālija, Latvija, Polija, Rumānija, Spānija, Vācija un Zviedrija), kas pārstāv šādas lomas:

  • PATRIR (Rumānija), projekta koordinators;

  • Septiņas ES pilsētas (Dīcenbaha, Kartahena, Kluža, Linšēpinga, Ļubļina, Ravenna un Rīga), kas apņēmušās nodrošināt efektīvu trešo valstu pilsoņu integrāciju;

  • Pieci tehniskie partneri (Starpkultūru pilsētu apvienība, Consorzio Comunita Brianza, Radošās Idejas, Pro Arbeit, TREE), sniedzot atbalstu pilsētām novērtēšanas fāzē, kas rezultējas ar starpkultūru pārskata ziņojuma sagatavošanu, un līdzdalības fāzē, kas noslēdzas ar stratēģiju izveidošanu un īstenošanu.

Projekta partneru apraksti

Rumānijas Miera pasākumu, apmācību un pētījumu institūtam (PATRIR) ir gandrīz divdesmit gadu pieredze starptautiska mēroga darbībā tādās jomās kā miera veidošana, agrīnās brīdināšanas sistēmas, stratēģisko konfliktu un risku analīze, mediācijas un miera procesi un vēršanās pret radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu. PATRIR ir arī Globālās partnerības bruņotu konfliktu novēršanai (GPPAC) un Globālās alianses bruņotas vardarbības mazināšanai un novēršanai (GAVV) platformu Novēršanas darba grupas loceklis. Šobrīd PATRIR Eiropas Miera departamentā darbojas spēcīga migrācijas un bēgļu Integrācijas atbalsta grupa, kas koncentrējas uz bēgļu un trešo valstu migrantu integrāciju Rumānijā un plašākā mērogā Austrumeiropā.

Consorzio Comunita Brianza (CCB) ir sociālais uzņēmums, kuru veido 33 partneri: 25 kooperatīvi, 1 konsorcijs un 7 asociācijas, kas darbojas Moncas un Briancas provincēs Lombardijas reģionā. Kopš 2004. gada Consorzio Comunità Brianza mērķis ir kopā ar tā biedriem – sociālajiem uzņēmumiem – veidot politisku, sociālu un ekonomisku vienību, kuras mērķis ir popularizēt projektus vietējai sabiedrībai: katru dienu mēs cenšamies izstrādāt un piedāvāt inovatīvus pasākumus atbilstoši sabiedrības labklājības vajadzībām. Uzņemšana ir viena no galvenajām CCB ekspertīzes jomām. Kopš 2011. gada CCB īsteno projektus, kas sniedz integrācijas pakalpojumus migrantiem un patvēruma meklētājiem Moncas un Milānas provincēs. Šo projektu ietvaros tiek attīstīti plaši pašvaldību, asociāciju un brīvprātīgo tīkli, kas kopīgi darbojas, lai uzņemtu un iekļautu cilvēkus, kā arī sniedz ieguldījumu uzņemšanas kultūras attīstībā, lai integrētu trešo valstu pilsoņus.

Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), Kartahenas pilsētas pašvaldības aģentūra, ir viens no galvenajiem dalībniekiem vietējā uzņēmējdarbībā un sociālajā jomā. Tā darbojas kā ekonomikas virzītājspēks un pakalpojumu centrs gan darba meklētājiem, gan biznesa sektoram Kartahenā un tās apriņķī. ADLE ir būtisks spēlētājs vietējās ekonomiskās attīstības jomā, tā aktīvi darbojas nodarbinātības un apmācības programmu pārvaldībā, veicina sociālo ekonomiku, darbojas nodarbinātības mediācijā, neizmantoto līdzekļu atgūšanā un uzņēmējdarbības projektu vadībā. Turklāt ADLE ir arī atbildīga par publisko pakalpojumu sniegšanu vai iepirkšanu. Kā autonoma publiskā sektora aģentūra ADLE ir tiesīga piedalīties nodarbinātības, uzņēmējdarbības un vietējās attīstības programmās un projektos, kas to padara par būtisku spēlētāju ar spēju vadīt un koordinēt pilsētas pašvaldības pakalpojumus un stratēģijas ciešā sadarbībā ar pārējām ieinteresētajām pusēm no vietējās sabiedrības un uzņēmējdarbības sektora. ADLE veicina visu uzņēmējdarbības jomu izaugsmi tās teritorijā, un tai ir būtiska stratēģiskā vērtība Kartahenas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. ADLE sadarbojas ar pārējiem pašvaldības departamentiem to darbības jomās. Dažādības pārvaldības jomā ADLE cieši sadarbojas ar pašvaldības Sociālo pakalpojumu departamenta Imigrācijas un attīstības sadarbības zonu.

Klužas-Napokas dome ir vietējās pārvaldes iestāde, kuras darbību reglamentē šādi principi: administratīvā un finansiālā autonomija, sabiedrisko pakalpojumu decentralizācija, likumība un vietējo publiskās pārvaldes iestāžu atbilstība, konsultācijas ar iedzīvotājiem sabiedrības problēmu risināšanā. Kluža-Napoka, “Transilvānijas sirds”, ir otra nozīmīgākā Rumānijas pilsēta. Tā ir daudznacionāla un daudzkonfesionāla pilsēta, akadēmiska pilsēta ar dinamisku biznesa vidi. Jauns un augsti kvalificēts darbaspēks rada priekšnosacījumus Klužas-Napokas ierindošanai Eiropas pilsētu vidū ar visaugstāko attīstības potenciālu. 2015. gadā Kluža-Napoka bija Eiropas jaunatnes galvaspilsēta, savukārt 2018. gadā kļuva par Eiropas sporta pilsētu.

Dīcenbaha ir apriņķa administratīvais centrs un atrodas Ofenbahas (Hesene, Vācija) centrā, netālu no finanšu centra Frankfurtes pie Mainas. Dīcenbahā dzīvo aptuveni 35 000 cilvēku, kas pārstāv 115 dažādas tautības. Dīcenbaha ir ļoti jauna pilsēta, 20% tās iedzīvotāju ir līdz 18 gadu veci. Kopš 2012. gada Dīcenbaha ievieš politiski atzītu integrācijas koncepciju. Tā tika izveidota, sabiedriskajās apspriešanās piedaloties simtiem pilsoņu, kuri apsprieda integrācijas vajadzības dažādos diskusijās, kas aptvēra šādas tēmas: dzīvošana kopā, izglītība, darbs un ekonomika, politika un līdzdalība, sports un veselība. Darba grupas, kas strādā ar šīm tēmām, regulāri tiekas pilsētas rātsnamā. Papildus tam pilsētā darbojas integrācijas pilotprojektu komanda, kas rūpējas par pilsoņu ar migrācijas izcelsmi problēmu un vajadzību risināšanu.

Linšēpinga ir droša, viesmīlīga un dzīvošanai draudzīga pilsēta. Šeit tiekas jauni un veci, tikko iebraukuši migranti, uzņēmēji un vairāk nekā 32 000 studentu. Linšēpinga sniedz attīstības iespējas cilvēkiem, brīvā laika pavadīšanai un radošumam. Pilsētas centrā ir skaisti skvēri ar kafejnīcām un restorāniem un liels veikalu piedāvājums. Linšēpinga ir ilgtspējīga pilsēta gan sociāli, gan ekoloģiski. Tāpēc mēs investējam zaļākā transportā, veidojot velosipēdistu celiņus un paplašinot sabiedrisko transportu. Kopīgi ar dažādām ieinteresētajām pusēm veidojam resursu ziņā efektīvu reģionu un ieguldām līdzekļus, lai kļūtu par gudru pilsētu, kur digitalizācija un inovācijas rada labākus apstākļus iedzīvotājiem. Ar skolu un aprūpes iestāžu starpniecību mēs sniedzam labas kvalitātes publiskus pakalpojumus. Linšēpinga aug un mainās katru dienu ar arvien lielāku iedzīvotāju un uzņēmumu skaitu un pilsētas attīstību.

Ļubļinas atrašanās Austrumu un Rietumu kultūras un ekonomikas krustcelēs ir ietekmējusi tās garu. Pilsētas multikulturālisms ir atstājis ievērojamu mantojumu, tā tradīcijas arvien tiek dažādos veidos uzturētas. Daudzu paaudžu garumā Ļubļinā ir dzīvojuši neskaitāmi dažādu nacionālo, etnisko un reliģisko minoritāšu pārstāvji un mūsdienās mūsu pilsēta ir kļuvusi par aizraujošu akadēmisko centru, kas piesaista arvien vairāk ārvalstu studentu. Ar savu dinamisko akadēmisko kopienu, Ļubļina uzņem jaunus un aktīvus cilvēkus, studentu skaitam sasniedzot 60 000, iekļaujot vairāk nekā 7000 ārvalstu studentus. Tajā pašā laikā cilvēki arī izvēlas uzsākt savu biznesu vai strādāt Ļubļinā, sniedzot ieguldījumu vietējā darba tirgus attīstībā. Šīs unikālais kopums padara Ļubļinu īpašu, un mēs esam lepni teikt, ka Ļubļina ir pilsēta visiem.

Ravenna ir Ravennas provinces galvaspilsēta Emīlija-Romanja reģionā, kas atrodas Itālijas ziemeļaustrumos, no kurienes paveras skats uz Adrijas jūru. Bagāta ar vēsturi, pieminekļiem un mākslas darbiem, Ravenna ir seno mozaīku galvaspilsēta. UNESCO to ir atzinis par pasaules kultūras mantojumu. Ravenna ir bijusi galvaspilsēta Rietumromas impērijā, Ostgotu karaļvalstī un pēc tam Bizantijas eksparhātā. Ravennas pašvaldības pārvaldītā teritorija ir sadalīta 10 rajonos. Tajā atrodas vairāk nekā 90 pilsētas/ciemati un citas nelielas apdzīvotas vietas; pašvaldības teritorijā dzīvo 160 000 iedzīvotāju. Aptuveni 12% iedzīvotāju ir no citām ES un trešajām valstīm. Ravennai ir pievilcīgs un viesmīlīgs vēsturiskais centrs, tajā ir neskaitāmi veikali un amatnieku darbnīcas, kas izstāda plašu preču klāstu. Pilsētas priedes un tās dabas teritorijas – bagātīgas ar neizmērojamu floru un faunu – ir neatņemama daļa no Po Delta reģionālā parka.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir atbildīgs par Rīgas pašvaldības politikas plānošanu un īstenošanu šādās jomās: izglītība, kultūra, jaunatnes lietas, sports un sabiedrības integrācija. Departamenta padotībā ir vairāk nekā 300 pašvaldības dibinātas iestādes: 146 bērnudārzi, 109 skolas, 8 interešu izglītības iestādes, 9 mākslas un mūzikas izglītības iestādes un 10 sporta izglītības iestādes, kā arī 3 kultūras centri, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība ar 10 struktūrvienībām, Rīgas centrālā bibliotēka ar tās 24 filiālēm, orķestris „Rīga”, Rīgas Nacionālā sporta manēža un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, tādējādi nodrošinot plašu pakalpojumu klāstu Rīgas iedzīvotājiem un tās viesiem.

Starpkultūru pilsētu apvienība (ACI) pārvalda Spānijas starpkultūru pilsētu tīklu (RECI), 20 Spānijas pilsētu koalīciju, kas ir izveidota, lai stimulētu daudzveidības pārvaldības politiku, kuras pamatā ir starpkultūru daudzveidība. Šīm pilsētām ir kopīga metodika, instrumenti un labā prakse, un tās kopā piedalās projektos, kas ir vērsti uz daudzveidības kultūras veicināšanu. REKI dibināta 2011. gadā un ir iekļauta Eiropas Padomes 2008. gadā izveidotajā Starpkultūru pilsētu programmā (ICC). Asociācija arī koordinē Pretbaumu stratēģiju izstrādi, izmantojot inovatīvu metodoloģiju, kuras mērķis ir novērst diskrimināciju, uzlabot līdzāspastāvēšanu un izmantot daudzveidības potenciālu, veicinot iedzīvotāju uztveres, attieksmes un uzvedības maiņu. Tajā pašā laikā ACI konsultē publiskā un privātā sektora organizācijas stratēģisku projektu, darba plānu vai valdības pasākumu izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā un īsteno īpaši pielāgotus projektus, piemēram, sagatavo novērtējumus, stratēģijas un mācību materiālus.

Biedrība Radošās Idejas ir nevalstiska organizācija no Latvijas, dibināta 2011. gadā Balvos, Latvijas ziemeļaustrumos. Tā piedāvā neformālo izglītību jauniešiem un pieaugušajiem. Mūsu jomas ir kultūra, izglītība, sabiedrības integrācija un lauku attīstība. Mēs piedāvājam apmācības un mentoringu, organizējam mākslas izstādes, konkursus un radošas darbnīcas dažādām mērķa grupām. Šobrīd biedrība darbojas Balvos un Rīgā. Projektu aktivitātēs esam iesaistījuši vairāk nekā 800 unikālus dalībniekus, iepazīstinājuši latviešus ar citām valstīm un kultūrām un palīdzējuši integrēties Latvijā vairāk nekā 500 migrantiem. Puse no projektiem tapuši sadarbībā ar mūsu partneriem ārvalstīs. Mēs strādājam, lai dotu iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu.

Pro Arbeit ir publiska institūcija, kas darbojas kā darba centrs Ofenbahas apgabalā (Hesenē, Vācijā) kopš 2005. gada. Mūsu likumīgais mandāts ir atbalstīt cilvēkus sociālās jomas ārkārtas situācijās. Mūsu galvenie uzdevumi ir pabalstu sniegšana iztikas līdzekļu nodrošināšanai saņēmējiem un viņu integrācijai darba tirgū, lai tie varētu nodrošināt dzīvošanu no saviem līdzekļiem. Eiropas projektu vadība (EPM) ir jauna un inovatīva Pro Arbeit komanda, kas ir atbildīga par starptautisku projektu īstenošanu tādās jomās kā integrācija darba tirgū un sociālā inovācija.

TREE ir aģentūra, kas specializējusies ES un citu donoru finansētu projektu veidošanā, vadīšanā, rezultātu izmantošanā un izplatīšanā. Ticot, ka komunikācija ir instruments sociālās inovācijas iniciatīvu izstrādei, ieviešanai un veicināšanai, TREE palīdz visām ieinteresētajām pusēm izstrādāt sociālās iniciatīvas, veidojot projektu idejas un atrodot institucionālos un privātos donorus, kas ir ieinteresēti šo iniciatīvu atbalstīšanā. Aģentūra iesniedz vairāk nekā 20 projektu pieteikumus gadā dažādiem publiskiem līdzekļu devējiem un privātiem ieguldītājiem un aģentūrā strādājošie profesionāļi vienmēr alkst pēc jaunām idejām un tālredzīgiem projektiem. Aģentūra arī veido komunikāciju stratēģijas, lai atbalstītu un attīstītu projektus, kas dod sociālo labumu. Tā veido un rada vizuālās identitātes, multivides saturu, TV reklāmas un sociālo mediju kampaņas, lai uzlabotu saziņu ar ārpasauli un palīdzētu projektiem plaukt. Aģentūra atrodas Igaunijā, tai ir biroji Briselē un Berlīnē.

About