30/05/2020 epi-admin

Iepazīstiet EPI

Newsletter May 2020

Eiropas Savienības ietvaros migrantu integrācijai nodarbinātības, izglītības un sociālo lietu jomā tiek pievērsta uzmanība vietējā, valsts un Eiropas līmenī. Gadu gaitā ir izveidotas un ieviestas skaidri definētas politiskās nostādnes un sistēmas, lai uzlabotu migrantu integrāciju. Tomēr migranti dažādās Savienības valstīs joprojām ir neaizsargāti un saskaras ar izaicinājumiem un nevienlīdzību viņu integrācijas procesā.

Šajā kontekstā 2020. gada janvārī tika izveidots Eiropas Integrācijas pakts (EPI), kurš turpinās darbu līdz 2022. gada jūnija beigām. EPI projekta mērķis ir uzlabot esošo migrantu integrācijas stratēģiju kvalitāti. Projekts saņem Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) finansējumu, un to atbalsta 13 partnerorganizācijas no Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Itālijas, Latvijas un Igaunijas. Šī projekta ietvaros tiks īstenots visaptverošu pasākumu kopums, lai definētu un ieviestu trešo valstu valstspiederīgo integrācijas stratēģijas. Projekts norisinās septiņās Eiropas pilsētās: Dīcenbahā, Kartahenā, Klužā-Napokā, Linšēpingā, Ļubļinā, Ravennā un Rīgā.

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt zināšanu apmaiņu starp septiņām iepriekšminētajām pilsētām, lai izveidotu Eiropas paktu, kas veicinās migrantu integrāciju vietējā līmenī. Tā rezultātā tiks sagatavotas un īstenotas efektīvas stratēģijas, kas risina problēmas tādās jomās kā, piemēram, iekļaušana, mājokļu un pamatpakalpojumu, tajā skaitā veselības aprūpes pakalpojumu, pieejamība, kultūras apmaiņa un integrācija darba tirgū.

 

Uzsākšanas sanāksme un kapacitātes stiprināšanas seminārs

2020. gada 4. februārī Klužā-Napokā, Rumānijā, notika Eiropas Integrācijas pakta uzsākšanas sanāksme, kurā partnerus uzņēma Rumānijas Miera pasākumu, apmācību un pētījumu institūts (PATRIR). Viņi piedalījās diskusijā par EPI projekta statusu un stratēģiju, kā arī apsprieda projekta vadības un informācijas izplatīšanas aktivitātes.

Uzsākšanas pasākumam 5. un 6. februārī sekoja kapacitātes stiprināšanas seminārs. EPI partneri piedalījās dažādās aktivitātēs, daloties ar savām zināšanām un viedokļiem par galvenajiem ES integrācijas politikas aspektiem. Konsorcijs spēja palielināt savu kapacitāti, norādīt uz izaicinājumiem un ierosināt daudzsološus risinājumus. Partneri arī sīkāk apskatīja nākamos projekta posmus un soļus starpkultūru pilsētu pārskatu sagatavošanai.

Aprīlī visas iesaistītās pilsētas aizpildīja anketu, ko Eiropas Padome izstrādāja Starpkultūru pilsētu programmas ietvaros, un maija mēnesī Asociación Ciudades Interculturales (ACI) izanalizēs rezultātus un iesniegs katrai pilsētai galvenos novērtējuma secinājumus.

 

Die nächsten Schritte

Jūnijā iesaistītajās pilsētās tiks veiktas intervijas un notiks grupu diskusijas saistībā ar starpkultūru pilsētu pārskatiem. Vietējām ieinteresētajām personām un tehniskajiem partneriem būs galvenā loma, interpretējot no anketām iegūtos secinājumus un nosakot prioritārās jomas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība.

2020. gada 7.-8. jūlijā partneri tiksies tiešsaistē, lai pārrunātu veiktos starpkultūru pilsētu pārskatus katrā no iesaistītajām pilsētām: Kartahenā, Klužā-Napokā, Dīcenbahā, Linšēpingā, Ļubļinā, Ravennā un Rīgā. Divu dienu sanāksmes laikā EPI partneri novērtēs katras pilsētas situāciju trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā un savā starpā dalīsies secinājumos, lai definētu politikas jomas, kurās nepieciešams stiprināt trešo valstu pilsoņu integrāciju un kurās būtu jākoncentrē pilsētu centieni, lai uzlabotu situāciju. Tas dos projektam iespēju izmantot visaptverošu pieeju un izstrādāt pilsētu integrācijas stratēģijas.

 

© EPI konsorcija dalībnieki

Šis dokuments atspoguļo tikai tā autoru, nevis Eiropas Kopienas viedokli. Šis darbs var balstīties uz datiem no avotiem, kas nav saistīti ar EPI projekta konsorcija dalībniekiem. Konsorcija locekļi neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas kādai trešajai personai radušies šādu datu kļūdu vai neprecizitāšu rezultātā. Informācija šajā dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, un netiek garantēts, ka informācija ir piemērota kādam konkrētam mērķim. Tās lietotājs informāciju izmanto, pats uzņemoties risku, un ne Eiropas Kopiena, ne kāds EPI konsorcija loceklis nav atbildīgs par jebkādu šīs informācijas izmantošanu.

Atsisiųskite visą dokumentą

  • Share: