01/11/2020 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

ZIŅU LAPA, 2020. GADA NOVEMBRIS

SKYDD UTOM RÄCKHÅLL

“Pēdējo piecu gadu laikā patvērumu Eiropā ir meklējuši vairāk nekā 200 000 nepavadītu ārvalstu nepilngadīgo, kuri bēg no konfliktiem, vajāšanām vai vardarbības. Visticamāk, ieradušos bērnu skaits ir daudz lielāks, daudzi no viņiem ir spiesti vadīt miglā tītu eksistenci Eiropā, riskējot ciest no ekspluatācijas un ļaunprātīgas izmantošanas.”

(Jauns ziņojums no „Glābiet bērnus“)

 

MĒNEŠA CITĀTS

“Miers nenozīmē konfliktu neesamību, dažādība pastāvēs vienmēr. Miers nozīmē šo dažādību līdzpastāvēšanas nodrošināšanu miermīlīgiem līdzekļiem, izmantojot dialogu, izglītību, zināšanas un darbojoties cilvēcīgos veidos.”

(Dalai Lama)

 

IETEIKUMI

„Fatimas zīmējumi“, filmas režisors Magnuss Venmans Fatima ir 9 gadus veca bēgle, kura kara dēļ bija spiesta pamest savas mājas Sīrijā. Fatima un viņas ģimene tagad dzīvo Nūrberjā, Zviedrijā, kur viņa gūst jaunu izpratni par “mājām”. Ar mutvārdu vēstures, zīmējumu un animācijas palīdzību filma sniedz ieskatu Fatimas atmiņās par savu dzimto valsti un viņas ceļojumu uz jaunu zemi.

„Amerika nav manā sirdī“, rakstniece Elena Kastiljo Izgaismojot Filipīnu vardarbīgo politisko vēsturi pagājušā gadsimta 80. un 90. gados un salu imigrantu kopienas, kas veidojās Amerikas Savienoto Valstu priekšpilsētās, Kastiljo piedāvā iespaidīgu, joprojām aktuālu romānu par Amerikas sapņa solījumu un pagātnes nesatricināmo spēku, ar nežēlīgu absolūto dzirdi saklausot neizteiktās ilgas pēc intimitātes un sāpes, kuras apglabā ikdienas pienākumu nasta un ģimenes rituāls (avots: Goodreads)

 

EPI PROJEKTA AKTIVITĀTES

Laikā no oktobra līdz decembrim EPI projekta partneri katrā pilsētā organizēja Atvērto durvju dienas un Apaļā galda diskusijas. Atvērto durvju dienas tika organizētas, lai informētu ieinteresētās puses un plašāku sabiedrību par starpkultūru pārskata rezultātiem, kā arī par ICC indeksa ziņojumā iekļautajiem secinājumiem. Savukārt Apaļā galda diskusiju mērķis bija apkopot ieinteresēto pušu viedokli un ieteikumus, lai uzlabotu integrācijas politiku izvēlētajās jomās un identificētu integrētas un koordinētas aktivitātes īstenošanai pilotprojektu veidā

 

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

1. Oktobris: Riga, LATVIJA – Radosas Idejas – Uzklikšķiniet šeit, lai noskatītos video par Atvērto durvju dienu Rīgā.

7. Oktobris: Kluža-Napoka, RUMĀNIJA – PATRIR – Pilsētas kultūras centrs

23. Oktobris: Kartahena, SPAĀNIJA – ADLE – Manuela Moras intervija radio kanālā Cadena SER par Atvērto durvju dienu un EPI projektu

29. Oktobris: Ļubļina, POLIJA – – Tiešraidi portālā Facebook ir vērojuši 2,600 skatītāji.

 

 

APAĻ  GALDA DISKUSIJAS

Kartahena, SPĀNIJA: 3. novembris / 26. novembris – tēmas: “Apkaimes, līdzdalība un apņemšanās Kartahenas pilsētā”

Kluža-Napoka, RUMĀNIJA: 15. oktobris / 12. novembris – tēmas: “Izglītība un darbs“

Dīcenbaha, VĀCIJA: 13. oktobris – tēmas: “Darbs un jauniešu līdzdalība“

Linšēpinga, ZVIEDRIJA: 16. oktobris / 11. novembris / 1. decembris – tēmas: “Drosmīga pilsēta; Griba un telpa, kur augt; Pozitīvas mijiedarbības veicināšana”

Ļubļina, POLIJA: 22. oktobris / 19. novembris – tēmas: “Darbs, izglītība, plašsaziņas līdzekļi“

Rīga, LATVIJA: 26. oktobris / 16. novembris / 26. novembris – tēmas: “Valoda, izglītība, mijiedarbība“

Ravenna, ITĀLIJA: 16. / 23. / 30. novembris – tēmas: “Darba tirgus un mājokļi”

 

 

LABĀKĀS PIEREDZES PIEMĒRI

PILSĒTU DIZAINS – NĪDERLANDE

Pilsētu plānošana palīdz uzlabot pilsētu ilgtspēju. Būtu optimāli, ja pilsētas palielinātu kopējo mājokļu daudzumu, pārveidojot tukšo ēku paredzēto izmantošanu no uzņēmējdarbības uz dzīvojamām platībām – un tad izvēloties, vai tur izvietot tikai migrantus, vai arī gan migrantus, gan rezidentus, tādējādi nodrošinot lielākas integrācijas iespējas. Vienu no piemēriem sniedz Nīderlande, kur kopš 2010. gada vietējās pašvaldības ir sagatavojušas plānu, kura mērķis ir veicināt ēku pārveidošanu par dzīvojamām telpām. Plāna pamatā bija pieņēmums, ka ēkas, kas paredzētas tikai biroja vajadzībām, samazina mikrorajonos iedzīvotāju skaitu, rada degradāciju un bremzē ieguldījumus uzņēmējdarbībā.

 

ATBALSTS INTEGRĀCIJAI – VĪNE

Kopš 2015. gada vasaras, ceļā no Balkāniem uz Eiropas Savienības sirdi vairāk nekā 600 000 bēgļu ir devušies cauri Austrijai. Tikai Vīnes pilsēta vien spēja uzņemt 300 000 cilvēku, kuriem tā varēja piedāvāt palīdzību, pateicoties sadarbībai starp pašvaldību, pilsonisko sabiedrību un sociālo pakalpojumu operatoriem, kā arī pilsētas sabiedrisko dienestu prasmei un uz pakalpojumiem orientētajai pieejai. Turklāt pašvaldība ir aktivizējusi lietojumprogrammu, vietni un tālruņa līniju, kas iestādēm un iedzīvotājiem piedāvā informāciju par vispārējo situāciju, par notiekošajām darbībām un operatoru vajadzībām. Pašvaldība ir arī padarījusi pieejamas pašvaldības ātrās palīdzības automašīnas, nodrošinājusi sabiedrisko mājokļu uzkopšanas personālu un piešķīrusi trīs dienu atvaļinājumu pašvaldības darbiniekiem, kuri vēlas sniegt brīvprātīgos pakalpojumus.

 

© Projektpartners

Šis projekts ir saņēmis ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds finansējumu, granta līgums Nr. 863614. Šis dokuments atspoguļo tikai tā autoru, nevis Eiropas Kopienas viedokli. Šis darbs var balstīties uz datiem no avotiem, kas nav saistīti ar EPI projekta konsorcija dalībniekiem. Konsorcija locekļi neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas kādai trešajai personai radušies šādu datu kļūdu vai neprecizitāšu rezultātā. Informācija šajā dokumentā tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, un netiek garantēts, ka informācija ir piemērota kādam konkrētam mērķim. Tās lietotājs informāciju izmanto, pats uzņemoties risku, un ne Eiropas Kopiena, ne kāds EPI konsorcija loceklis nav atbildīgs par jebkādu šīs informācijas izmantošanu.

Lejupielādējiet visu dokumentu

  • Share: