Cel szczegółowy 1: ocena działań miast w zakresie integracji migrantów na podstawie przeglądu międzykulturowego.

Każde miasto opracuje jeden raport z przeglądu międzykulturowego. Raport będzie wspierał decydentów i urzędników przy określeniu obszarów polityki miejskiej, w których integracja migrantów jest najbardziej potrzebna. Wyniki przeglądu posłużą również wspólnemu opracowaniu dedykowanych rozwiązań przy udziale interesariuszy lokalnych i krajowych.

Cel szczegółowy 2: wybór i zaangażowanie publicznych i prywatnych lokalnych interesariuszy do udziału w procesie opracowywania polityki miejskiej.

Każde miasto zorganizuje trzy okrągłe stoły w celu opracowania polityki z udziałem lokalnych interesariuszy, którzy będą zaangażowani we wspólne projektowanie miejskich strategii na rzecz integracji.

Cel szczegółowy 3: wspólne projektowanie kompleksowych strategii wspierania integracji migrantów w obszarach priorytetowych określonych w każdym mieście.

Każde miasto określi jedną miejską strategię na rzecz integracji.

Cel szczegółowy 4: uruchomienie, wdrożenie, monitorowanie i ocena miejskich strategii na rzecz integracji.

Każde miasto będzie wdrażać strategię przez co najmniej 10 miesięcy, testując podejście EPI i umożliwiając krajowym i międzynarodowym ekspertom ich ocenę.

Cel szczegółowy 5: podniesienie świadomości społeczności na temat znaczenia integracji i kluczowych kwestii poruszanych w ramach projektu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zaprojektowanie i stworzenie kilku produktów komunikacyjnych i multimedialnych, które będą pomocne w rozpowszechnianiu działań i wyników projektu.

Cel szczegółowy 6: poprawa widoczności projektu i budowanie partnerstw w celu upowszechnienia metod i wyników projektu na poziomie europejskim.

Cel zostanie osiągnięty poprzez określenie i wdrożenie planu replikacji, w tym czterech warsztatów powielających metody i rezultaty projektu w miastach nieobjętych EPI. Ponadto będzie zorganizowano po jednej konferencji ogólnokrajowej dla każdego miasta oraz konferencję podsumowującą w Mediolanie.