20/02/2021 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Newsletter luty 2021

Nowe Plany Działań Komisji Europejskiej

Od momentu powstania nowej Komisji Europejskiej, której przewodniczyła Ursula von der Leyen, wprowadzono prace nad nowymi planami działań związanymi z migracją, integracją i włączeniem. Szczególnie w ostatnich miesiącach wprowadzono dwie nowe inicjatywy:

1. Nowy Pakt w sprawie Migracji i Azylu, dokument wprowadzający skuteczne procedury, z wyraźnym podziałem obowiązków między państwami członkowskimi, a także propozycją nowego mechanizmu z elastycznymi formami zapisów w zakresie procedur integracji i wsparcia.

2. Plan Działań na rzecz Integracji i włączenia na lata 2021-2027. Plan działania ma na celu promowanie integracji dla wszystkich, podkreślając rolę migrantów w UE i eliminując bariery, które mogą utrudniać partycypację i integrację osób ze środowisk migracyjnych, od nowoprzybyłych po obywateli obecnych w społeczeństwie europejskim. Plan określa, że integracja włączająca wymaga zaangażowania zarówno ze strony osoby przyjeżdżającej, jak i społeczności przyjmującej i określa nowe działania, które są oparte na wynikach poprzedniego planu działania z 2016 r.

Rekomendacje

1. BBC – Podcast dokumentalny

2. Freakonomics: Czy migracja jest podstawowym prawem człowieka?

Co zostało zrealizowane?

Pierwszy rok projektu koncentrował się na ocenie obszarów priorytetowych dla każdego miasta, z wykorzystaniem metodologii Przeglądu Miast Międzykulturowych Rady Europy i opracowaniu zaleceń dostosowanych do każdego wymiaru polityki lokalnej oraz wybranego obszaru priorytetowego.

Wiedzieć więcej

Download the full document

© Members of the EPI Project

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

 

  • Share: