About

Współpraca między państwami opiera się na działaniach 13 partnerów projektu z 8 krajów Unii Europejskiej (Estonia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Polska, Rumunia, Hiszpania i Szwecja), którzy pełnią następujące role:

  • PATRIR (Rumunia), koordynator projektu.
  • 7 miast Unii Europejskiej (Kartagena, Kluż-Napoka, Dietzenbach, Linköping, Lublin, Rawenna, Ryga), które zobowiązały się do osiągnięcia skutecznej integracji obywateli państw trzecich.
  • 5 partnerów technicznych (Asociacion Ciudades Interculturales, Consorzio Comunita Brianza, Creative Ideas, Pro Arbeit, TREE) wspierają miasta na etapie oceny, która prowadzi do raportów z przeglądu międzykulturowego, partycypacyjnego etapu dążącego do zdefiniowania strategii i samego jej wdrożenia.

Partners

Instytut ds. Działań na rzecz Pokoju, Szkoleń i Badań w Rumunii (PATRIR) ma blisko 20-letnie doświadczenie w następujących obszarach: międzynarodowe działania na rzecz pokoju, systemy wczesnego ostrzegania, strategiczna analiza ryzyka i konfliktów, procesy mediacji i budowania pokoju oraz zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji i prowadzącemu do przemocy ekstremizmowi. PATRIR jest członkiem Grupy Roboczej ds. Prewencji w Globalnym Partnerstwie na rzecz Prewencji Konfliktów Zbrojnych (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC) oraz w Globalnym Sojuszu na rzecz Ograniczenia i Prewencji Przemocy z Użyciem Broni (Global Alliance on Armed Violence Reduction and Prevention, GAAV) – platform wspierających wymianę dobrych praktyk. Obecnie PATRIR ma silny zespół ds. Integracji i wspierania migracji i uchodźców w ramach Europejskiego Departamentu Pokoju, który koncentruje się na integracji uchodźców i migrantów krajowych z krajów trzecich w Rumunii i całej Europie Wschodniej.

CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA (CCB) przedsiębiorstwo społeczne złożone z 33 partnerów: 25 spółdzielni, 1 konsorcjum i 7 stowarzyszeń działających w prowincji Monza i Brianza (region Lombardii). Od 2004 r. CCB działa w ramach 34 przedsiębiorstw o profilu społecznym, politycznym i gospodarczym. Za cel stawiają promocję projektów Z i DLA społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwo każdego dnia przykłada ogromną wagę do tworzenia i dostarczania innowacji, na co dzień aktywnie wspierając społeczność lokalną. Strefa powitalna jest jednym z głównych obszarów wiedzy specjalistycznej CCB. Od 2011 r. CCB zarządza projektami, które oferują udogodnienia i usługi integracyjne migrantom i osobom ubiegającym się o azyl w prowincjach Monza i Mediolanu. Kluczowym elementem projektów realizowanych przez CCB jest sieciowanie gmin, stowarzyszeń i wolontariuszy, którzy pracują na rzecz włączenia obywateli państw trzecich.

Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), Agencja Rozwoju Kartegeny, jest jedną z kluczowych jednostek, działających w obszarze biznesu i polityki społecznej. Agencja wspiera rozwój gospodarki i pełni rolę centrum usług dla osób poszukujących pracy. Jest także biurem obsługi dla biznesu w Kartagenie i w całym kraju. ADLE prężnie działa w zakresie zarządzania programami zatrudnienia: realizuje szkolenia, promuje ekonomie społeczną, zarządza projektami w dziedzinie przedsiębiorczości. Ponadto ADLE odpowiada za przeprowadzenie lub udział w przetargach publicznych. Jako niezależna agencja publiczna, ADLE jest uprawniona do kompleksowego uczestnictwa we wszystkich programach i projektach dotyczących zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju regionu. ADLE kieruje i koordynuje realizacje strategii Rady Miasta w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami o profilu społecznym i biznesowym. ADLE współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu miasta Kartagena w swoim obszarze działań, a w szczególności, w zakresie zarządzania różnorodnością. ADLE ściśle współpracuje z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz z Wydziałem ds. Migracji i Rozwoju.

Urząd Miasta Kluż-Napoka jest lokalną instytucją działająca na zasadach autonomii administracyjnej i finansowej, z decentralizacją usług publicznych, realizującą zadania w konsultacji z obywatelami w rozwiązywaniu problemów społecznych. Kluż-Napoka, „serce Transylwanii”, jest drugim najważniejszym miastem w Rumunii, jest miastem wieloetnicznym i wyznaniowym, miastem akademickim z dynamicznym otoczeniem około biznesowym. Młoda i wysoko wykwalifikowana kadra stanowi silny argument w umiejscowieniu miasta na szczycie listy miast europejskich o największym potencjale rozwojowym. W 2015 roku miasto zdobyło tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, a później, w 2018 roku, stało się Europejskim Miastem Sportu.

Dietzenbach znajduje się w sercu dzielnicy Offenbach (Hesja, Niemcy), niedaleko centrum finansowego Frankfurtu nad Menem i jest siedzibą administracyjną powiatu. W mieście żyje około 35 000 osób z 115 krajów. W Dietzenbach 20% społeczeństwa stanowią osoby poniżej 18 roku życia, dzięki czemu można śmiało mówić że to młode miasto. Dietzenbac, pracuje zgodnie z politycznie zatwierdzoną strategią integracji, która w sposób partycypacyjny, w konsultacji z mieszkańcami, została uchwalona w 2012 r. Strategia jest odpowiedzią na potrzeby w różnych obszarach, takich jak: wspólne życie, edukacja, praca, polityka i partycypacja, sport i zdrowie. Powstałe grupy robocze zajmujące się wymienionymi obszarami, które regularnie spotykają się w Ratuszu. Co więcej, zespół zajmujący się tematyką integracji, który skupia się na obawach i potrzebach obywateli ze środowisk migracyjnych, wykracza poza granice miasta.

Linköping to bezpieczne, otwarte i przyjazne miejsce. Tutaj spotykają się ludzie młodzi i starsi, nowo przybyli imigranci, przedsiębiorcy i ponad 32 000 studentów. W Linköping ludzie, rozrywka i kreatywność ma duże możliwości rozwoju. W centrum miasta znajdują się piękne place z kawiarniami i restauracjami oraz duży wybór sklepów. Linköping to miasto zrównoważone społecznie i ekologicznie. Miasto inwestuje w skwery, ścieżki rowerowe i ulepsza transport publiczny. Wspólnie z różnymi interesariuszami tworzony jest region tzw. zasobów oszczędnych. Inwestuje się również w inteligentne miasto, w którym cyfryzacja i innowacje tworzą lepsze warunki dla obywateli. Ponadto miasto zapewnia dobrą obsługę w sektorze publicznym: urzędy, szkoły, opieka społeczna. Linköping rozwija się i zmienia się z każdym dniem, wraz z rosnącą liczbą mieszkańców i firm.

Położenie Lublina na styku kulturowym i gospodarczym wschodu i zachodu wpłynęło na charakter miasta. Pamiętamy o tym organizując różnego rodzaju wydarzenia, które przybliżają szerokiej publiczności tradycje i historię miasta. Lublin przez wieki był miastem wielokulturowym. Miasto stara się być jak najbardziej przyjaznym miejscem do życia, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznawanej przez jego mieszkańców i mieszkanki religii. Obok mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Lublina „z dziada pradziada”, coraz więcej osób wybiera Lublin na swoje miejsce do życia, pracy, studiowania. Ważnym atutem miasta jest 9 uniwersytetów. Na lubelskich uczelniach wyższych studiuje ponad 60 000 studentów, w tym ponad 7 000 studentów zagranicznych z 96 krajów świata. Cieszymy się, że Lublin jest dla wszystkich!

Rawenna jest stolicą prowincji w regionie Emilia-Romania, położona w północno-wschodniej części Włoch z widokiem na Morze Adriatyckie. Bogata w historię, zabytki i dzieła sztuki – Rawenna jest stolicą starożytnych mozaik. Rawenna jest miastem chronionym znajdującym się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Była stolicą Cesarstwa Zachodnio rzymskiego. Tereny które podlegają gminie Rawenna są podzielone na 10 okręgów, w skład których wchodzą 90 miast/wsi i inne dzielnice, które zamieszkują 160 000 rezydentów. Około 12% społeczeństwa pochodzi z UE i krajów spoza UE. Rawenna posiada atrakcyjne i przyjazne historyczne centrum z niezliczonymi sklepami. Krajobrazy naturalne – bogate w florę i faunę – stanowią integralną część Parku Regionalnego Delty Padu.

Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rygi jest odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie polityki miejskiej w następujących obszarach: edukacja, kultura, młodzież, sport i integracja społeczna. Departament nadzoruje ponad 300 jednostek miejskich, w tym: 146 przedszkoli, 109 szkół, 8 domów kultury, 9 szkół artystycznych i muzycznych, 10 szkół sportowych, 3 centra kultury, 10 oddziałów instytucji kultury w Rydze, 24 filie miejskiej biblioteki, profesjonalną orkiestrę „Ryga”, halę sportową w Rydze oraz punkty obsługi usług edukacyjnych i informacyjnych w Rydze, zapewniając tym samym różnorodne usługi dla mieszkańców Rygi i jej gości.

Stowarzyszenie Miast Międzykulturowych (The Association of Intercultural Cities) zarządzaja Hiszpańską Siecią Miast Międzykulturowych (RECI). To koalicją 20 hiszpańskich miast które działają w oparciu o politykę zarządzania różnorodnością związany z międzykulturowością. Miasta te dzielą się metodologią, instrumentami i dobrymi praktykami oraz wspólnie uczestniczą w projektach ukierunkowanych na promocję kultury różnorodności. RECI powstała w 2011 r. i została włączona do Programu Miast Międzykulturowych (ICC) utworzonego w 2008 r. przez Radę Europy. Stowarzyszenie koordynuje także opracowywanie strategii antyplotkowych, stosując innowacyjną metodologię, której celem jest zapobieganie dyskryminacji, symbioza z otoczeniem i wykorzystanie potencjału różnorodności poprzez promowanie zmiany w postrzeganiu, postawach i zachowaniach społeczeństwa. Jednocześnie ACI doradza organizacjom publicznym i prywatnym w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie projektów strategicznych.

Creative Ideas to organizacja pozarządowa z Łotwy, założona w 2011 roku w mieście Balvi, w północno-wschodniej części Łotwy. Organizacja specjalizuje się w obszarze kultury, edukacji, integracji i rozwoju obszarów wiejskich. Prowadzi edukację nieformalną, szkolenia i mentoring, organizuje wernisaże, konkursy i warsztaty kreatywne dla różnych grup docelowych. Creative Ideas swoją siedzibę ma w Balvi i w Rydze. Jak dotąd w organizacji działa
co najmniej 800 wyjątkowych osób, którzy pomagają obywatelom Łotwy zapoznać się lepiej z innymi krajami i ich kulturami. Część projektów prowadzonych przez organizację realizowana są w partnerstwach międzynarodowych. Creative Ideas pracuje, aby pomagać ludziom, odkrywać i wykorzystywać swój pełny potencjał .

Pro Arbeit jest instytucją publiczną działającą jako urząd pracy w powiecie Offenbach (Hessia, Niemcy) od 2005 r. Obowiązkiem prawnym instytucji jest wspieranie osób w sytuacjach kryzysowych. Do głównych zadań Pro Arbeit należy zapewnianie świadczeń wspierających utrzymanie beneficjentów i ich integrację z rynkiem pracy. European Project Management (EPM) to młody innowacyjny zespół Pro Arbeit, odpowiedzialny za wdrażanie międzynarodowych projektów, które umożliwiają instytucji uczestnictwo na poziomie europejskim. Głównym zadaniem EPM jest projektowanie i rozwijanie ponadnarodowych projektów integracji rynku pracy i innowacji społecznych.

TREE jest agencją specjalizującą się w projektowaniu, zarządzaniu, wykorzystaniu i rozpowszechnianiu wniosków finansowanych przez Unię Europejską i innych grantodawców. Wierząc w siłę komunikacji jako narzędzia do projektowania, tworzenia i promowania inicjatyw innowacji społecznych, TREE pomaga interesariuszom projektować inicjatywy społeczne, rozwijać pomysły projektów i znajdować darczyńców instytucjonalnych i prywatnych, którzy będą zainteresowani ich wsparciem finansowym. Agencja operuje ponad 20 wnioskami rocznie, które kierowane są do instytucji publicznych oraz przekładane inwestorom prywatnym, a jej specjaliści są zawsze głodni nowych pomysłów i przyszłościowych projektów. Ponadto członkowie agencji wprowadzili strategie komunikacji, która ma za zadanie wspierać i rozwijać projekty użyteczności społecznej. Agencja projektuje i produkuje identyfikację wizualną, treści multimedialne, reklamy telewizyjne i kampanie w mediach społecznościowych. Działania te są prowadzone aby poprawić komunikację ze światem zewnętrznym i pomóc w zwiększeniu wydajności projektów. Główna siedziba Agencji znajduje się w Estonii, jednak TREE posiada także biura w Brukseli i Berlinie.

About