30/05/2020 epi-admin

Co warto wiedzieć o EPI

Newsletter May 2020

W Unii Europejskiej włączanie migrantów w obszary zatrudnienia, edukacji i sferę społeczną jest brane pod uwagę na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Przez lata dążono do opracowania i wdrożenia odrębnych polityk i praktyk w celu poprawy integracji migrantów w Unii Europejskiej. Jednak migranci są nadal narażeni na wykluczenie i borykają się z wyzwaniami oraz nierównym traktowaniem w procesie integracji w krajach UE.

Pod tym kątem powstał Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI), który rozpoczął pracę w styczniu 2020 r. i będzie kontynuował do końca czerwca 2022 r. EPI to projekt, którego celem jest poprawa jakości włączania zagranicznych mieszkańców miasta w lokalne strategie. Projekt finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Unii Europejskiej, wspierany przez 13 instytucje partnerskie z Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Polski, Włoch, Łotwy i Estonii. Projekt, którego celem jest stworzenie kompleksowego zestawu działań prowadzących do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz lepszej integracji obywateli państw trzecich, odbywa się w 7 miastach europejskich: Kartagena, Kluż-Napoka, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna i Ryga.

Jego ogólnym celem jest wymiana doświadczeń między 7 wyżej wymienionymi miastami w celu przyjęcia Paktu Europejskiego, który będzie wspierać lokalną integrację zagranicznych mieszkańców miasta. W rezultacie skuteczne strategie dotyczące m.in. integracji, mieszkalnictwa, dostępu do podstawowych zagadnień związanych z usługami, w tym opieki zdrowotnej, wymiany kulturowej i integracji na rynku pracy, zostaną opracowane i wdrożone.

 

Kick-Off Meeting (spotkanie inauguracyjne) i warsztaty budowania potencjału

4 lutego 2020 r. w Kluż-Napoka odbyło się spotkanie inauguracyjne Europejskiego Paktu na rzecz Integracji EPI, w którym wszyscy partnerzy projektu zostali powitani przez Rumuński Instytut Działań, Szkolenia i Badań Pokojowych (PATRIR). Partnerzy uczestniczyli w dyskusji na temat statusu i strategii projektu EPI, ale także działań w zakresie zarządzania projektem i promocją.

W dniach 5-6 lutego 2020 r. odbyły się warsztaty budowania potencjału. W ramach projektu EPI partnerzy uczestniczyli w działaniach, angażując się i dzieląc swoją wiedzą i praktyką na temat kluczowych aspektów polityki integracyjnej UE. Konsorcjum miało możliwość poszerzyć wiedzę, wyznaczyć wyzwania i zaproponować wstępne, potencjalne rozwiązania. Partnerzy omówili także kolejne etapy projektu i metodologia w ramach Przeglądu Miast Międzukulturowych.

W kwietniu wszystkie włączone w projekt miasta wypełniały kwestionariusze opracowane przez Radę Europy w ramach Programu Miast Międzykulturowych, natomiast w maju Asociación Ciudades Interculturales (ACI) przeanalizuje wyniki i dostarczy każdemu z miast partnerskich dokument zawierający kluczowe wnioski wynikające z oceny miast.

 

Kolejne kroki

W maju i czerwcu w miastach partnerskich zostaną przeprowadzone wywiady oraz grupy fokusowe w celu stworzenia rekomendacji do raportu przeglądu międzykulturowego. Lokalni interesariusze i partnerzy techniczni będą mieli znaczące zdanie podczas interpretacji wniosków wynikających z kwestionariuszy oraz określą obszary priorytetowe, na których należy się skupić.

W dniach 7-8 lipca 2020 r., partnerzy projektu spotkają się ponownie w celu omówienia Recenzji Miast Międzykulturowych dla każdego z miast tj.: Kartageny, Kluż-Napoka, Dietzenbach, Linkoping, Lublina, Rygi. Podczas 2-dniowego spotkania partnerzy EPI ocenią sytuację każdego miasta pod kątem integracji obywateli państw trzecich i podzielą się oceną z innymi miastami, aby określić obszary polityki, w których integracja obywateli państw trzecich jest bardziej potrzebna i gdzie musi zostać włożony wysiłek, aby odpowiednio poprawić sytuację. Pozwoli to na przyjęcie kompleksowych działań i zbudowanie Miejskiej Strategii Integracji.

 

© Members of the EPI Consortium

Ten dokument zawiera wyłącznie poglądy autorów, a nie poglądy Wspólnoty Europejskiej. Prace te mogą opierać się na danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych od członków Konsorcjum projektu EPI. Członkowie Konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku błędów lub nieścisłości w wymienionych danych. Informacje w tym dokumencie są dostarczane, ale nie są w pełni zweryfikowane i nie dają gwarancji do wykorzystywania ich do określonego celu. Użytkownik wykorzystuje je na własne ryzyko, a Wspólnota Europejska ani żaden członek Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji.

Pobierz cały dokument

  • Share: