About

Ogólnym celem projektu jest usprawnienie wymiany wiedzy między 7 miastami europejskimi (Kartagena, Kluż-Napoka, Dietzenbach, Linköping, Lublin, Rawenna, Ryga) poprzez utworzenie Europejskiego Paktu na rzecz Integracji migrantów na poziomie lokalnym. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie skutecznych strategii obejmujących co najmniej jeden z następujących obszarów w każdym mieście: włączenie, mieszkalnictwo, dostęp do podstawowych usług, w tym usług zdrowotnych, wymiana kulturowa, integracja na rynku pracy.

Strategie będą wspólnie opracowywane i wdrażane przez miasta z uwzględnieniem kompleksowego mechanizmu wsparcia technicznego zapewnionego przez partnerów projektu lub ekspertów zewnętrznych. Będą oni pełnić aktywną rolę w ramach szeregu działań, m.in. przy interpretacji wyników przeglądu międzykulturowego, tworzeniu i wdrożeniu miejskich strategii na rzecz integracji.

Głównym rezultatem projektu będzie lepsze przygotowanie miast do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze słabą polityką integracyjną oraz dynamicznym wzrostem liczby migrantów. Będzie temu służyć wdrożenie strategii pilotażowych, które zostaną uwzględnione w długoterminowych planach działań opracowanych pod koniec projektu.

W szerszej perspektywie konsolidacja Europejskiego Paktu na rzecz Integracji, ustanowionego przez partnerów projektu (miasta i partnerów technicznych) oraz rozszerzonego na inne miasta i organizacje pozarządowe, ułatwi wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń między władzami lokalnymi w całej Europie. Proces ten będzie opierał się na wykorzystaniu unikatowych metod stosowanych w projekcie (m.in. przeglądu międzykulturowego, procesu projektowania polityk publicznych, strategii pilotażowych).

About