20/02/2021 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Nyhetsbrev Februari 2021

Europeiska kommissionens nya handlingsplaner

Sedan inrättandet av den nya utformningen av Europeiska kommissionen med Ursula von der Leyen som ordförande har nya handlingsplaner upprättats gällande migration, integration och includering. Under de senaste månaderna har främst två nya initiativ införts:

1. Den nya pakten avseende migration och asyl är ett dokument som möjliggör effektiva förfaranden med en tydlig ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna samt ett nytt förslag om flexibla bidragsalternativ gällande stöd och integrationsförfaranden.

2.

Handlingsplanen för integration och inkludering gällande perioden 2021-2027. Handlingsplanen främjar inkludering för alla, erkänner invandrarnas viktiga bidrag till EU och hanterar de hinder som kan försvåra deltagande och inkludering avseende personer med migrerande bakgrund för såväl nykomlingar som medborgare i det Europeiska samhället. Inkluderande integration kräver insatser från både personen och värdsamhället. Handlingsplanens utgångspunkter bygger på resultat från den tidigare handlingsplanen från 2016. 

Rekommendationer

1. BBC – The Documentary Podcast

2. Freakonomics: Är migration en grundläggande mänsklig rättighet?

Vad har vi gjort så här långt?

Projektets första år fokuserade på att utvärdera de prioriterade områdena för varje stad, med hjälp av metoden Interkulturell stads granskning och utveckla rekommendationer skräddarsydda för varje lokalt sammanhang och valt prioriterat område.

Att veta mer

Download the full document

© Members of the EPI Project

This project has received funding from the European AMIF programme under grant agreement Nº 863614. This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. This work may rely on data from sources external to the members of the EPI project Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and neither the European Community nor any member of the EPI Consortium is liable for any use that may be made of the information.

 

  • Share: