About

Projektets övergripande mål är att underlätta kunskapsutbytet mellan städer genom att skapa en europeisk pakt som främjar integration av migranter på lokal nivå. Varje kommun kommer att utveckla strategier som hanterar en eller flera av följande frågor: inkludering, bostäder, hälsovårdstjänster, kulturutbyte och integration på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att stärka städernas förmåga att hantera utmaningar kopplade till migration. De strategier som tas fram kommer att implementeras i en pilot och utvärderas. I slutet av projektet ska varje kommun ta fram en långsiktig handlingsplan.

Städerna kommer i projektet att få ett omfattande stöd för att tolka av resultaten från den interkulturella granskningen och för att definiera och implementera strategier.

I ett större perspektiv kommer EPI bidra till ett utbyte av erfarenheter och bästa praxis även med städer och kommuner utanför projektet och deras lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

About