01/11/2020 Luigi Della Sala

Challenges and Solutions for Cities designing Integration Policies and Strategies

Newsletter November 2020

SKYDD UTOM RÄCKHÅLL

”Fler än 200 000 ensamkommande barn på flykt undan konflikter, förföljelse eller våld har sökt asyl i Europa de senaste fem åren, men antalet barn som har kommit hit är troligen mycket högre. Många tvingas in i en skuggtillvaro i Europa och riskerar att utnyttjas eller att hamna i missbruk.”

(Rapporten från Rädda Barnen)

 

MÅNADENS CITAT

”Fred är inte frånvaro av konflikter,meningsskiljaktighete r kommer alltid att finnas. Fred innebär att lösa dessa meningsskiljaktigheter på fredlig väg, genom dialog, utbildning, kunskap och på ett mänskligt sätt.”

(Dalai Lama)

 

REKOMMENDATIONER

Fatima’s Drawings, regisserad av Magnus Wennmann Fatima är en nioårig flykting som tvingades fly sitt hem i Syrien på grund av kriget. Fatima och hennes familj bor nu i Norberg, Sverige, där hon omdefinierar vad som är hemma. Med hjälp av muntlig historia, teckningar och animering ger filmen inblick om Fatimas minnen av hemlandet och hennes resa till ett nytt land.

America is not the Heart, Elaine Castillo Med obehaglig träffsäkerhet för ordlös intimitet och smärta som begravs i vardagsplikter och familjeritualer, belyser Castillo Filippinernas våldsamma politiska historia under 1980- och 1990-talen och de isolerade invandrarsamhällena som växte upp i förorts-USA i en kraftfull, alltmer relevant roman om löftet om den amerikanska drömmen och det förflutnas orubbliga makt. (Källa: Goodreads)

 

AKTIVITETER I EPIPROJEKTET

Under perioden oktober till december organiserar EPI:s projektpartners öppet hus och rundabordssamtal i varje stad. Öppet hus anordnas för att informera intressenter och allmänheten om resultatet från stadens interkulturella granskning liksom slutsatser i ICC Index-rapporten. Målet med rundabordssamtalen handlar om att få erfarna insikter och förslag från utvalda intressenter för att identifiera integrerade och koordinerade insatser för att anpassa och förbättra de strategiområden som har valts ut för att testas i kommande pilotaktiviteter.

 

ÖPPET HUS

1 oktober: Riga, Lettland. Klicka här för att se en video från Rigas öppet hus.

7 oktober: Cluj-Napoca, Rumänien Urban Cultural Center

23 oktober: Cartagena, Spanien. Manuel Moras intervju om öppet hus och EPI-projektet i radiokanalen Cadena SER.

29 oktober: Lublin, Polen. Sändning på Facebook har nått 2.6 k visningar.

 

 

RUNDABORDSSAMTAL

Cartagena SPAIN: Nov. 3rd/Nov. 26th – topics: ’Neighbourhood, Participation and Commitment in the City of Cartagena’

Cluj-Napoca ROMANIA: Oct. 15th/Nov. 12th – topics: Education and Labour

Dietzenbach GERMANY: Oct. 13th – topics: Labour and Youth Participation

Linköping SWEDEN: Oct 16th/Nov 11th/Dec 1st – topics: A courageous city, The will and space to grow, Facilitating positive interaction

Lublin POLAND: Oct. 22nd/Nov. 19th . topics: Labour, Education, Media

Riga LATVIA: Oct. 26th/Nov. 16th – topic: Language, Education, Interaction

Ravenna ITALY: Nov. 16th/23th/30th – topics: ’Labour Market and Housing’

 

 

GODA EXEMPEL

URBAN DESIGN – NEDERLÄNDERNA

Stadsplanering bidrar till städers hållbarhet. Det optimala skulle vara att öka det totala bostadsbeståndet genom att omvandla tomma företagsfastigheter till bostäder – och sedan välja om endast migranter eller både migranter och befintliga invånare ska bo där, i det senare fallet med större möjligheter till integration. Ett exempel kan hämtas från Nederländerna där lokala myndigheter sedan 2010 har tagit fram en plan som syftar till att uppmuntra konvertering av byggnader till bostäder. Planen baserades på antagandet att byggnader som bara används som kontor ”avfolkar” området, orsakar förfall och avskräcker affärsinvesteringar.

 

INTEGRATION SUPPORT – VIENNA

Sedan sommaren 2015 har fler än 600 000 flyktingar passerat Österrike, på sin väg från Balkan till hjärtat av europeiska unionen. Bara Wien har hanterat 300 000 människor och gett dem stöd tack vare samarbetet mellan staden, civilsamhället och utförare av social service samt de färdigheter och serviceorienterade inställning som införts i stadens offentliga verksamhet. Dessutom har staden lanserat en app, en webbplats och en telefonlinje som erbjuder institutioner och medborgare information om det allmänna läget, om pågående insatser och om vilka behov som finns. Staden har också tillgängliggjort ambulanser, städpersonal och beviljat tre dagars semester till de kommunanställda som vill delta i frivilliginsatser.

 

© Projektpartners

Detta projekt har fått finansiering från det europeiska AMIF-programmet enligt bidragsöverenskommelse nr 863614. Detta dokument återspeglar endast författarnas åsikter och inte Europeiska gemenskapens. Detta arbete kan förlita sig på data från källor som är externa för medlemmarna i EPI-projektkonsortiet. Konsortiemedlemmar tar inget ansvar för förlust eller skada som tredje part har lidit på grund av fel eller felaktigheter i sådan information. Informationen i detta dokument tillhandahålls ”som den är” och ingen garanti ges för att informationen är lämplig för ett visst syfte. Användaren använder informationen på egen risk och varken Europeiska gemenskapen eller någon medlem i EPI Consortium ansvarar för någon användning som kan göras av informationen.

Ladda ner hela dokumentet

  • Share: