Specifikt mål 1: I en interkulturell granskning utvärdera hur väl integration av nyanlända fungerar i de deltagande städerna.

Varje kommun tar fram en rapport som visar inom vilka områden integrationen behöver förbättras. Rapporten kommer att ligga till grund för anpassade lösningar som tas fram i samarbete med lokala och nationella intressenter.

Specifikt mål 2: Välja och engagera de offentliga och privata lokala intressenter som ska vara med i processen.

Varje stad kommer att genomföra tre rundbordsmöten med intressenter.

Specifikt mål 3: Breda och heltäckande strategier för att främja integration av migranter i de prioriterade områdena tas fram i en co-designprocess.

Varje stad definierar sin integrationsstrategi.

Specifikt mål 4: Lansera, implementera, övervaka och utvärdera integrationsstrategier i deltagande kommuner.

Varje kommun ska genomföra och testa integrationsstrategierna i minst 10 månader och låta nationella och internationella experter utvärdera dem.

Specifikt mål 5: Öka medvetenheten om vikten av integration.

Ta fram flera olika kommunikations- och multimediaprodukter för att sprida projektets aktiviteter, budskap och resultat.

Specifikt mål 6: Förbättra projektets synlighet och bygga partnerskap för att skala upp projektmetoder och resultat på europeisk nivå.

Fastställa och implementera en plan för hur pakten och metoderna kan leva vidare, inklusive fyra workshops i städer som inte varit med i projektet, en nationell konferens i varje stad och en EU-konferens i Milano.