About

För närvarande bor det ungefär 22 miljoner icke-medborgare i EU:s medlemsländer. Enligt Eurostat migrerade totalt 4,5 miljoner människor till EU under 2018, varav hälften från länder utanför EU – det vill säga tredjelandsmedborgare (TLM). Denna grupp möter ofta juridiska och socioekonomiska hinder i integrationsprocessen när det gäller sysselsättning, utbildning, tillgång till den allmänna ekonomin och social integration. Eurostats statistik visar att EU:s arbetslöshet för migranter födda utanför EU under 2017 var 6,4 procent högre än för infödda invånare. Statistik visar också TLM oftare är trångbodda.

The capacity to effectively include migrants in the society and to bring out their capacity to contribute to the EU social and economic growth is of paramount importance. Cities, being magnets for migrant flows, are the places where the need to afford migrant inclusion stands as a chance not to miss and as a disruptive game changer for the entire society.

Det är viktigt att inkludera migranter i samhället och ta vara på deras möjligheter att bidra till EU:s sociala och ekonomiska tillväxt. Migranter söker sig ofta till städer och lokala myndigheter spelar, genom sina utbud av tjänster och aktiviteter, en avgörande roll för samspelet mellan migranter och det mottagande samhället. Ändå är det bara 54 procent av europeiska städer som har en särskild strategi som täcker alla sektorer som är involverade i migrantintegration, enligt OECD.

EPI riktar sig därför specifikt till städer som vill utveckla integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare. Projektet följer en metod från Intercultural Cities Program (ICC) från Europarådet och använder dess verktyg, såsom ICC Index.

Intercultural Cities Program har visat på vilket sätt städer kan använda mångfald som en resurs och förstärka de sociala och ekonomiska fördelarna och minimera dess potentiella negativa effekter. För att komma dit måste städer se över institutioner, tjänster och riktlinjer och skapa styrningsstrukturer och mekanismer för att ta bort hinder.

About