Projekt “Europejski Pakt na rzecz Integracji” (EPI) ma na celu poprawę jakości istniejących lokalnych strategii na rzecz integracji migrantów. Poprzez szereg działań pilotażowych zostaną opracowane i wdrożone Strategie na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w 7 europejskich miastach: Kartagena, Kluż-Napoka, Dietzenbach, Linköping, Lublin, Rawenna, Ryga.

W szczególności, projekt EPI zgromadzi różnych przedstawicieli władz lokalnych, uczelni, instytucji pomocy społecznej i doświadczonych organizacji pozarządowych. Intensyfikacja dialogu obywatelskiego i zainicjowanie transnarodowej sieci partnerów i interesariuszy zaangażowanych we wspieranie integracji obywateli państw trzecich będzie możliwe poprzez:

  1. Ocenę działań miast w zakresie integracji migrantów na podstawie przeglądu międzykulturowego w każdym mieście. Wyniki oceny będą wspierać decyzje miast w określaniu obszarów polityki, w których integracja migrantów jest najbardziej potrzebna. Wyniki będą również podstawą do zaprojektowania dostosowanych rozwiązań.
  2. Zaangażowanie miejskich interesariuszy w proces partycypacyjnego opracowywania polityki mający na celu określenie i wspólne zaprojektowanie rozwiązań.
  3. Definicja i pilotażowe wdrażanie strategii na rzecz integracji w każdym mieście.
  4. Upowszechnianie metod i wyników projektu na poziomie europejskim za pomocą narzędzi online (np. strony internetowe, media społecznościowe i video) i offline (np. raporty, konferencje ogólnokrajowe i ogólnoeuropejska konferencja podsumowująca). Zostaną podjęte określone działania w celu zidentyfikowania miast spoza konsorcjum zainteresowanych wykorzystaniem metod i narzędzi projektowych.

EPI rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2022 r.
Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu FAMI Unii Europejskiej na podstawie umowy grantowej nr 863614.

BOHATEROWIE EPI

DOWNLOAD

NEWS

Keep up to date with our latest news…